INFORMACJE DLA PARAFIAN Z BIERAWY, LUBIESZOWA, KORZONKA I GRABÓWKI /proszę o przekazanie tym ,którzy nie mają możliwości korzystania z Internetu/

Drodzy Parafianie!

 

 

W związku z rozpoczynającymi się dzisiaj zmianami w obostrzeniach nasz Biskup Ordynariusz Andrzej Czaja wydał dekret dotyczący funkcjonowania parafii w tym okresie. Oto jego najważniejsze postanowienia:

Nr 45/2020/A/KNC-K

W trosce o oddawanie należnej czci Bogu Wszechmogącemu oraz uświęcenie wiernych i ich ochronę przed zakażeniem, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego, od 28 grudnia do odwolania na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.

 1. W kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego nie może uczestniczyć więcej niż 1 osoba na 15 m2. Informację o dopuszczalnej liczbie wiernych należy wywiesić na głównych drzwiach kościoła bądź w ich pobliżu.
 2. Zobowiązuję wiernych do zakrywania ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu religijnego częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą. Dotyczy to również koncelebransów i usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są główni celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.
 3. Udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej osobom w podeszłym wieku i innym poważnie zagrożonym z uwagi na tzw. choroby towarzyszące czy stan błogosławiony, osobom z objawami infekcji, przebywającym w kwarantannie i samoizolacji, odczuwającym wzmożoną obawę przed zakażeniem oraz tym wszystkim, którzy nie z własnej winy nie mogą uczestniczyć w Eucharystii (np. ze względu na ustanowione ograniczenia nie dostaną się do kościoła).
 4. Dopuszczam nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej do pomocy przy jej rozdzielaniu.
 5. Usługujący do lat 16. mogą być dopuszczeni do służby jedynie za zgodą rodziców, z zachowaniem ewentualnych ograniczeń, wynikających z prawa państwowego.
 6. Sprawowanie sakramentu pokuty nie może się odbywać w zamkniętych konfesjonałach. W przypadku, gdy w danym kościele nie ma konfesjonałów otwartych, należy przenieść spowiedź do bocznych kaplic czy innych tego typu miejsc w kościołach bądź w bliskiej od nich odległości, odpowiednio przestronnych i często wietrzonych. Zarówno penitent, jak i spowiednik mają mieć zasłonięte usta i nos. Zabrania się podawania wiernym do ucałowania stuły tam, gdzie jest taki zwyczaj. W związku z tym w naszych kościołach i kaplicy w Korzonku, sakrament pokuty sprawowany jest w zakrystii pół godziny przed każdą mszą świętą oraz w sobotę od godziny 17.
 7. W czasie rozdzielania wiernym Komunii świętej wszyscy komunikujący mają mieć bezwzględnie zasłonięte usta i nos.
 8. Przypominam, że wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno do ust, jak i na rękę, w postawie klęczącej albo stojącej. Jeżeli komunię świętą przyjmujemy na rękę, to czynimy to w następujący sposób: lewą rękę kładziemy na prawą, do lewej ręki komunikujący podje nam Ciało Chrystusa i prawą ręką na oczach komunikującego Je spożywamy. Możemy ewentualnie zrobić krok w bok. Zabrania się natomiast zabierania Ciała Chrystusa do ławki, bądź spożywania Go w drodze do ławki.
 9. Zachowując nadzwyczajne środki ostrożności, należy sprawować posługę duszpasterską wobec tych chorych, którzy o to wyraźnie proszą. Posługę tę nadal pełnić mogą jedynie duchowni. Odwiedzając chorych, duchowni mają mieć zasłonięte usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wizytą w każdym domu, a także po niej. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19, to jest ona sprawowana w dedykowanych szpitalach, zajmujących się leczeniem tylko tej choroby.
 10. Usta i nos mają mieć nadal zasłonięte wszystkie osoby, tak duchowne, jak świeckie, które przyjmują interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii.
 11. Jeśli chodzi o ilość wiernych mogących na nowych zasadach uczestniczyć w  liturgiach i nabożeństwach, to wygląda to następująco:

Bierawa:

      Przedsionek główny: 1 osoba

      Nawa główna kościoła: 16 osób

      Kaplica: 3 osoby

      Chór: 3 osoby

Lubieszów:

      Przedsionek główny: 1 osoba

      Nawa główna kościoła: 10 osób

      Kaplica: 3 osoby

      Chór: 6 osób

Korzonek:

      Przedsionek główny: 1 osoba

      Nawa główna kościoła: 11 osób

      Chór: 2 osoby