INFORMACJE DLA PARAFIAN Z BIERAWY, LUBIESZOWA, KORZONKA I GRABÓWKI /proszę o przekazanie tym ,którzy nie mają możliwości korzystania z Internetu/

Zgodnie z  Rozporządzeniem  Rady Ministrów  z dnia 16 maja 2020 roku   , wewnątrz kościoła może przebywać nie więcej niż jedna osoba na 10 metrów kwadratowych.

 1 osoba na 10 m2  :

Kościół w Bierawie 421 m2  – 42 osoby :

Kościół w Lubieszowie  377 m2  – 37 osób:

Kaplica w Korzonku 288 m2 29 osób .

Na zewnątrz kościoła obowiązuje nadal  zasada dystansowania się,  minimum ok. 2 m od siebie. Komunię św. wiernym uczestniczącym w liturgii poza kościołem należy rozdawać na zewnątrz lub  w kościele, ale po zakończeniu liturgii.

Dopuszczenie do służby liturgicznej przy ołtarzu bez ograniczeń wiekowych.

plan służby dla ministrantów, ministrantek i Marianek w zakładce MINISTRANCI I MARIANKI 

Liczba posługujących przy ołtarzu, których nie wlicza się do liczby osób mogących brać udział w obrzędach na podstawie metrażu kościoła, powinna być  «racjonalnie adekwatna» do liczby wiernych w kościele . Posługujący powinni nadal zasłaniać usta i noc, a stojąc przy ołtarzu lub przy poczcie sztandarowym zachować zasadę dystansowania się.

  •      Dyspensa od udziału w niedzielnej Eucharystii.Do odwołania przedłużona jest dyspensa ogólna od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne.
  •  Uroczystości pogrzebowe. możliwość zwyczajowej formy pogrzebu (z trzema stacjami i obecnością trumny bądź urny), z zastrzeżeniem, że tam, gdzie cmentarz znajduje się w pobliżu kościoła, można przeprowadzić kondukt z zachowaniem zasady dystansowania się ok. 2 m od siebie . Tam natomiast, gdzie cmentarz jest oddalony od kościoła, należy do niego podjechać samochodami. W uroczystościach pogrzebowych może brać udział nie więcej niż pięćdziesiąt osób, nie wliczając celebransa, usługujących i pracowników firmy pogrzebowej. We Mszy pogrzebowej obowiązują ograniczenia jak na każdej mszy czy nabożeństwie . Te same zasady dotyczą kaplic cmentarnych. Msza pogrzebowa może być także odprawiona w terminie późniejszym.w zależności od ustaleń z rodziną zmarłej osoby.
  • Wierni mają obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego oraz w ich otoczeniu częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą także podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie duchowni i to tylko w trakcie sprawowania kultu religijnego. Przystępując do Komunii świętej wierni winni odsłonić usta, nie dotykając zewnętrznej części elementu ochronnego

PODZIĘKOWANIA

Bóg zapłać wszystkim wpłacającym na konto ofiary na bieżące potrzeby parafii i ofiary na prace remontowe w kościele w Bierawie oraz inwestycje w  kościele w Lubieszowie i kaplicy w Korzonku 

Dziękuje ks. proboszcz Norbert Matuszek

inne informacje na zakładce/  informacje Episkopatu i Biskupa 
/ Diecezjalne Święto Rodziny , studia na WTUO, duszpasterstwo młodzieży

INFORMACJE DO PRZECZYTANIA I WYDRUKOWANIA 

SPIS

  1. Modlitwa o ustanie epidemii
  2. Akt żalu doskonałego

1.MODLITWA:Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”

.==========================================

2.Zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego żal za grzechy zajmuje wśród aktów penitenta pierwsze miejsce (KKK 1450). Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że „żal doskonały”, określany jako „żal z miłości”, to żal, który wypływa z miłości do Boga. Taki żal „odpuszcza grzechy powszednie” i „przynosi przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (KKK 1452).

Zamieszczony poniżej schemat stanowi jedynie propozycję mogącą pomóc we wzbudzeniu aktu żalu doskonałego. Zarówno teksty jak i postawy ciała należy dostosować do swoich możliwości, gdyż istotą wzbudzenia aktu żalu doskonałego jest wewnętrzne usposobienie. Zachęca się, by ustawić krzyż w godnym miejscu np.: na stole, jeśli to możliwe można zapalić przy nim świece.

Przebieg:

1. Wykonanie znaku krzyża wraz z wymówieniem formuły:
„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”.

2. Odczytanie wybranego fragmentu z Pisma Świętego – jeśli możliwe – w postawie stojącej.

Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 18, 9-14)

Jezus powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam". Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika! Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

(Inne propozycje tekstów: Mk 12, 28-34; Łk 15, 11-32)

3. Następnie można odmówić:

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę w coś objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może.

Ufam, Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny;
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

A jako samego siebie,
Wszystkich miłuję dla Ciebie.

Ach, żałuję za me złości
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Do poprawy dążącemu

4. Następuje rachunek sumienia – w ciszy
(Można przyjąć postawę siedzącą lub klęczącą)

5. WZBUDZENIE ŻALU DOSKONAŁEGO – jeśli możliwe – w postawie stojącej lub klęczącej.

6. Chwila ciszy

7. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę wszystkich Aniołów i Świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.

8. Prośby

– Proszę Cię, Panie, abyś dał mi łaskę prawdziwej pokuty.
– Proszę Cię, Panie, abyś udzielił mi przebaczenia i darował karę za grzechy.
– Proszę Cię, Panie, aby Twoje dzieci, które przez grzech oddaliły się od świętego Kościoła, po otrzymaniu przebaczenia znowu do niego wróciły.

9. Odmówienie modlitwy Pańskiej: Ojcze nasz…

10. Na zakończenie można odmówić fragment z Psalmu:

Psalm 51, 3-9

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest, przed Tobą.

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą
i jako grzesznika poczęła mnie matka.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję (…).

(Podczas wymawiania poniższych słów od „Chwała Ojcu…” można wykonać znak krzyża albo głęboki skłon w stronę krzyża).

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

Prośba o pomoc dla rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru

W dniu 25 listopada 2019 r. w wyniku pożaru budynku wielorodzinnego w Bierawie przy ulicy Kościelnej, mieszkań zostało pozbawionych 5 rodzin, w tym 3 rodziny z małymi dziećmi oraz jedna osoba w podeszłym wieku. Rodziny obecnie zamieszkują w lokalach zastępczych lub tymczasowo u rodzin.

Straty poniesione w wyniku tego zdarzenia losowego są ogromne. Zniszczeniu uległ cały dach budynku oraz wszystkie mieszkania. Rodziny straciły dorobek całego życia. W jednej chwili zostali pozbawieni nie tylko dachu nad głową, ale również podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego oraz rzeczy codziennego użytku. Powrót rodzin do swoich mieszkań przez długi czas będzie niemożliwy.

Gmina Bierawa podjęła działania organizacyjne mające na celu pomoc poszkodowanym. Jednak potrzeby są bardzo duże. Sama odbudowa dachu to koszt ok. 250 tys. zł. Straty materialne poniesione przez poszkodowanych przekraczają ich możliwości finansowe.

W związku z powyższym apelujemy i prosimy wszystkich, którzy mają  możliwość przyjścia z pomocą poszkodowanym, aby nie pozostali obojętni na los ludzi dotkniętych tym nieszczęściem.

Zebrane środki zostaną przeznaczone głównie na zakup materiałów budowlanych, odbudowę dachu, jak i pomoc rodzinom w powrocie do życia
w godnych warunkach.

 

Pomoc finansową można przekazać na rachunek bankowy PBS:  76 8882 1016 2002 0026 0185 0001 z dopiskiem „Pomoc dla poszkodowanych w pożarze”.

 

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA

NIEDZIELA   UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO    24.05.2020r

Bierawa 7.30 Za †† rodz. Piotra i Helenę Kukiełka , † męża Zygfryda Szleusner, †† teściów Wilhelma i Zofię Szleusner, Marię , Annę Alojzego Wawrzynek, Martę Blajchorz,†† z pokrew. Szleusner, Kukiełka i Wawrzynek

Lubieszów 8.15 Nabożeństwo majowe
Lubieszów 8.45 Do Matki Bożej  Wspomożenia Wiernych za parafian

Korzonek 9.30 Nabożeństwo majowe
Korzonek 10.00 Do B. Miłosierdzia za † Gertrudę Skolik
Bierawa  11.15 Do B. Op. i MBNP z podz. za otrzym. łaski i prośba o zdrowie i B. Błog. w int. Grzegorza Kopciuch z ok. 50 Ur. i w int. całej rodziny

Bierawa 14.30 Nabożeństwo majowe i Koronka do Bożego Miłosierdzia

PONIEDZIAŁEK    25.05.2020r.

Bierawa 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Adoracja do 16.00

Bierawa 18.00 Msza św. do św. Urbana o dobre urodzaje i o B. Błog w pracy rolników

Nabożeństwo w kościele
Nabożeństwa majowe Bierawa 17.30 ,Lubieszów 17.00 , Korzonek 17.00

WTOREK     wsp. św. Filia Neri kapł 26.05.2020r.

Bierawa 7.00 Za †† rodz. Annę i Alfonsa Komor, dziadków z obu stron, Rafała Sladek, , Martę i Franciszka Dehner, †† z pokrew. Komor i Seidel i d. w cz. cierp. .

Bierawa 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Adoracja do 16.00
Lubieszów 17.00 Za †† rodz. Anielę i Waldemara Rus, Marie i Alfonsa Kubina, dziadków z obu stron, Józefa Köhler, Henryka Kubica, Małgorzatę Niesporek, Różę i Kurta Janek , Klarę , Norberta i Zygfryda Langer , †† z pokrew.
Nabożeństwa majowe Bierawa 18.00 ,Lubieszów 16.30 , Korzonek 17.00

ŚRODA  27.05.2020r.

Bierawa 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Adoracja do 16.00

Bierawa 18.00 Za † męża, ojca i dziadka Jana Akseńczuk, †† rodz. Adama i Helenę Akseńczuk, Michała i Aleksandrę Słabko
Nabożeństwa majowe Bierawa 17.30 ,Lubieszów 17.00 , Korzonek 17.00

CZWARTEK   28.05.2020r.

Bierawa 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Adoracja do 16.00

Korzonek 17.00 Intencja wolna
Bierawa 18.00 Za † Elfriede Karasch / 30 dzień po śmierci/
Nabożeństwa majowe Bierawa 17.30, Lubieszów 17.00 , Korzonek 16.30

PIĄTEK   wsp. św. Urszuli Ledóchowskiej dz .29.05.2020r.

Bierawa 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Adoracja do 16.00

Bierawa 18.00 Za †† rodz. Elżbietę i Franciszka Werner, siostrę Annę Marszałek, dziadków z obu stron, Jadwigę j Józefa Wiencek, Marię Wiesner, Johannę Wiencek, †† z pokrew.
Nabożeństwa majowe Bierawa 17.30, Lubieszów 17.00 , Korzonek 17.00

SOBOTA   30.05.2020r.

Bierawa 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Adoracja do 16.00

Bierawa 17.30 spowiedź
Bierawa 18.00 W j. niemieckim Za †† rodz. Marie i Henryka Owczarek, Hannę  Żelichowską , dziadków z obu stron, †† z pokrew. Owczarek, Żelichowski, Proske i Wewiór i d. op.
Nabożeństwa majowe Bierawa, 17.30 Lubieszów 17.00 , Korzonek 17.00

Bierawa 20.30 Różaniec o ustanie epidemii

NIEDZIELA   UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 31.05.2020r.

Bierawa 7.30 Za † męża, ojca i dziadka Franciszka Zweck, †† rodz. z obu stron, †† braci Maxa i Jerzego, †† siostry Łucję i Annę , trzech szwagrów, †† z pokrew. i d. op.
Lubieszów 8.15 Nabożeństwo majowe
Lubieszów  8.45 Za † Helenę Zamojską / I rocz. śmierci/ i †† z pokrew.
Korzonek 9.30 Nabożeństwo majowe
Korzonek 10.00 Do B. Miłosierdzia za † męża, ojca i dziadka Mariana Kobiela, syna Kazimierza , †† rodz. z obu stron i †† z pokrew.
Bierawa 11.15 Za † matke Leokadię Luty / III rocz. śmierci/ † ojca Stefana i †† z pokrew. z obu stron
Bierawa 14.30 Nabożeństwo majowe

PONIEDZIAŁEK     Święto NMP Matki Kościoła  1.06.2020r.

ADORACJA w Bierawie

Parafianie z lewostronnej części wioski od rzeki Bierawki15.00 – 16.00
Parafianie z prawostronnej części wioski od rzeki Bierawki 16.00 – 17.00
Członkowie Róż Różańcowych i Rodzin Szensztackich ,17.00 – 18.00

Korzonek 16.00 Intencja wolna
Lubieszów 17.00 Za †† rodz. Edytę i Pawła Kucharczyk, † Jana Planetorz, †† dziadków Joachima i Annę Langer i d. op.
Bierawa 18.00 Do B. Op. i MBNP z podz. za otrzym. łaski i prośba o zdrowie i B. Błog. w pewn. int.

WTOREK    2.06.2020r.

Bierawa 7.00 Za †† Eugenię i Antoniego Scharf, Angelę i Jana Fitzon, Marię , Rudolfa, Alfreda i Huberta Kusch      /int. od siostrzenicy Adelheid/
Lubieszów 17.00 Za †† mężów Henryka Kukiełka i Edwarda Nowak, ich rodziców i rodzeństwo, za †† rodz. Anielę i Franciszka Pilar, siostrę Olgę Sławik, dziadków Józefa i Annę Poplucz, †† Monikę i Gerarda Kanzner i d. op.

ŚRODA    wsp. św. Karola Lwangi i Towarzyszy m. 3.06.2020r.

Bierawa 18.00 Za † Elisabeth Lüger zd. Foltys / int. od koleżanek/

CZWARTEK  Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana 4.06.2020r.

Bierawa 7.00 Za † Elfrydę Karasch/ int. od Krystyny Stelmach z rodziną/
Bierawa 7.30 Pierwszoczwartkowa Adoracja Najświętszego Sakramentu , modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne oraz o świętość kapłanów
Korzonek 17.00 Intencja wolna                                                                       /w.N.S./

PIĄTEK pierwszy miesiąca i wsp. św. Bonifacego bp i m 5.06.2020r.

Bierawa 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
Lubieszów 17.00 Do B. Op. i MB Wsp. W. z podz. za otrzym. łaski i prośba o zdrowie i B. Błog. w int. Kamila Pawłowskiego z ok. 21 urodzin             /w.N.S./
Bierawa 18.00 Do N.S.P. Jezusa w int. czcicieli                                              /w.N.S./

SOBOTA       6.06.2020r.

Bierawa 6.30 Godzinki do Niep. Pocz. NMP
Bierawa 7.00 Do Niepokalanego Serca N.M.P. w int. czcicieli.
Bierawa 17.30 Spowiedź
Bierawa 18.00 Za †† rodz. Luizę i Józefa Herich, †† Marię i Bolesława Pietraszek, †† z pokrew. i d. op.

NIEDZIELA   UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ   ODPUST PARAFIALNY 7.06.2020r.

Bierawa 7.30 W j. niemieckim Za † Elfriede  Karasch  / int. od Zarządu Gminnego DFK Bierawa/
Lubieszów 8.45 Za † Józefa Daszek, † żonę Waltraudę Daszek, †† rodz. Pelagię i Augusta Daszek, poległ. na wojnie , †† z pokrew. i d. op.
Korzonek 10.00 Do B. Miłosierdzia za †† Kazimierę Jendrzejek, Friedhelma Duczyński, Marię Duczyński, Tadeusza Wajda Eugenię Wojda, Sabinę i Antonię Chmiecik, Rudolfa i Stefanię Bardziński, Bruno Jendrzejek i d. op.
Bierawa 11.30 Suma :  I. Za parafian , przewodniczy   o. Grzegorz Kozioł   CSsR

II. Do B. Op. i MBNP z podz. za otrzym. łaski i prośba o zdrowie i B. Błog. w int. rodziny Rajmunda i Renaty Chromik i w int. dzieci z rodzinami
Bierawa 14.30 Nieszpory  odpustowe

PONIEDZIAŁEK   wsp. św. Jadwigi Królowej 8.06.2020r.

Bierawa 18.00 Za †† rodz.  Magdalenę i Mariana Barczak, Bronisławę i Piotra Syrżysko, Joannę i Józefa Pieruszka, †† z rodzin Syrżysko i Barczak

WTOREK   9.06.2020r.

Bierawa 7.00 Intencja wolna
Lubieszów 17.00 Do B. Op. i MB Wsp. Wiernych z podz. za otrzym łaski i prośba o zdrowie i B. Błog. w int. Dawida Herich z ok.25 urodzin

ŚRODA  10.06.2020r.

Bierawa 18.00 Za † Franciszka Ficoń / int. od Rady Sołeckiej z Dziergowic/

CZWARTEK  –  NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA                                            / BOŻE  CIAŁO/  11.06.2020r.

Bierawa 7.00 Msza św. za Parafian i nabożeństwo eucharystyczne lub procesja do czterech  ołtarzy
Lubieszów 10.00 Msza św. za Parafian i nabożeństwo eucharystyczne lub procesja do czterech  ołtarzy
Bierawa 12.30 Za † matkę Hildegardę Kuś, jej męża Józefa , ich †† dzieci i d. op.
Lubieszów 15.00 Chrzest Natalii , Heleny Mazur

PIĄTEK     12.06.2020r.

Bierawa 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
Lubieszów 17.00 Za † męża Bernarda Majnusz ,† ojca Wernera Paszek, †† dziadków Waleskę i Alojza Paszek, †† dziadków Franciszkę i Henryka Gnielinski i †† z pokrew
Bierawa 18.00 Za †† rodz. Annę i Ludwika Okoniowskich , za †† rodzeństwo , † Marię Ferdyn i †† z rodzin Okoniowski i Krzywniak

SOBOTA  wsp. św. Antoniego z Padwy kapł i d. kła 13.06.2020r.

Bierawa 14.00 Do B. Op. i MBNP z podz. za otrzym. łaski i prośba o zdrowie i B. Błog.  w int. Katarzyny i Macieja Wyspianski z ok. ich 30 ur. i I rocznicy ślubu
Bierawa 18.00 Różaniec fatimski i Msza św. do M.B. Fatimskiej w int. czcicieli oraz  za żyjące i zmarłe członkinie róż różańcowych

NIEDZIELA  X I  ZWYKŁA   14.06.2020r.

Bierawa 7.30 W j. niemieckim  Za †† rodz. Irmgardę i Gerarda Plich, †† z rodzin Strzelczyk, Belda i Młynek, † Alfreda Głąb, Ignacego i Marię Kolba , †† księży i siostry zakonne prac. w naszej parafii .
Lubieszów 8.45 Za † męża Ludwika Koschella, ††rodz. Jana i Helenę Koschella , Stefanię i Stanisława Ogurek,  siostrzeńca Patryka Burda , †† dziadków i †† pokrew.
Korzonek 10.00 Do B. Miłosierdzia za † męża, ojca  i dziadka Zbigniewa Ziółkowskiego, † ojca Edwarda Bąkowskiego, †† z rodzin Ziółkowski, Bąkowski, Wróblewski , Żyrek, Nowakowski i Łazowski oraz dusze cz. cierp.
Bierawa 11.15 Do Anioła Stróża w int. jednorocznego dziecka Julii, Agaty Seweryn i w int. całej rodziny
Bierawa 14.30 Nieszpory niedzielne
Lubieszów 16.00 Różaniec fatimski

PONIEDZIAŁEK     15.06.2020r.

Bierawa 18.00 Za † ojca i dziadka Jerzego Przybyła i †† z pokrew.

WTOREK    16.06.2020r.

Bierawa 7.00 Za † Józefa Cyran , † brata Kazimierza i †† rodziców
Lubieszów 17.00 Za †† rodz. Marię i Franciszka Bronka, Antoninę i Reinholda Kramosz, braci Gintra i Stanisława, bratową Helenę , szwagra Wiktora Kubicki , †† dziadków , †† z pokrew. i d. op.

ŚRODA     wsp.  św. Brata Alberta Chmielowskiego, zak. 17.06.2020r.

Bierawa 7.00 Intencja wolna

CZWARTEK    18.06.2020r

Bierawa 7.00 Za † męża Adolfa Fros / V rocz. śmierci/ †† rodz. Jana i Bertę Fros, †† rodz. Marię i Stanisława Piechulek, †† dziadków z obu stron, † siostrę Gertrudę i Gintra Blana i d. op.

Korzonek 16.30 Szensztacki Dzień Przymierza
Korzonek 17.00 Za parafian  – Zakończenie Oktawy Bożego Ciała

PIĄTEK   Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 19.06.2020r.

Bierawa 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
Lubieszów 17.00 Za † matkę Krystynę Capek, † siostrę Kornelię Kubicką , 3 szwagrów , †† dziadków z obu stron
Bierawa 18.00 Za † ojca Stefana Luty , † matkę Leokadię , †† z pokrew. z obu stron

SOBOTA  Wsp. Niepokalanego Serca NMP 20.06.2020r.

Bierawa 17.30 Spowiedź
Bierawa 18.00 Za †† rodz. Gertrudę i Bruno Poplucz, rodz. Elżbietę i Pawła Piechulek, †† dziadków , † wujka Herberta Piechulek, †† z pokrew.

 NIEDZIELA   X I I    ZWYKŁA     21.06.2020r.

Bierawa 7.30 W j niemieckim Za †† rodz. Marię i Alfonsa Sedlatzek, † brata Ericha, †† dziadków Herich i Sedlatzek
Lubieszów 8.45 Za †† rodz. Edwarda i Katarzynę Fliegel, Alojzego i Annę Kazimierz , †† braci Teodora i Wilhelma , †† bratowe Weronikę  i Marię Fliegel, dziadków z obu stron, †† z pokrew. i d. op.
Korzonek 10.00 Do B. Miłosierdzia za †† rodz. Annę i Piotra Łukaszuk, Helenę i Stanisława Ogonowski i †† dziadków z obu stron
Bierawa 11.15 Za †† rodz. Wandę i Bolesława Zdrodowskich, †† teściów Janinę i Stanisława Bohatyrowicz, † męża Henryka , jego rodziców chrzestnych Eugenię i Józefa Lisowskich, † siostrę Elżbietę i jej męża Józefa Bugaj, † szwagra Zbigniewa Dawidowicz i d. op.
Bierawa 14.30 Nieszpory niedzielne

PONIEDZIAŁEK  22.06.2020r.

Bierawa 18.00 Intencja wolna

WTOREK    23.06.2020r.

Bierawa 7.00 Intencja wolna
Lubieszów 17.00 Za †† rodz. Gertrudę i Norberta Fliegel, ††  teściów i †† z pokrew.  .

ŚRODA  UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA 24.06.2020r.

Bierawa 7.00 Intencja wolna .

CZWARTEK   25.06.2020r

Bierawa 7.00 Intencja wolna
Korzonek 17.00 Intencja wolna

PIĄTEK   26.06.2020r.

Bierawa 18.00 Za † męża Władysława Podkówka , †† rodz. z obu stron , † siostrę Marię Matuszewski i jej męża Czesława, i ich rodziców , †† z pokrew odkuwka , Czerwiński i Matuszewski

SOBOTA   27.06.2020r.

Bierawa 17.30 Spowiedź
Bierawa 18.00 W j niemieckim intencja wolna

NIEDZIELA    X I I I    ZWYKŁA     28.06.2020r.

Bierawa 7.30 Za †† rodz. Annę i Reinholda Komander, † brata Erwina Komander , †† dziadków z obu stron i d. op. .
Lubieszów 8.45 Za †† rodz. Genowefę i Stanisława Kłęczek, brata Edwarda , siostrzenicę Agatę Makowiak, jej syna Pawełka, szwagrów Stanisława Tumiłowicz, Waltra Sebesta ,Franciszka Wawrzynowicz i †† z pokrew.
Korzonek 10.00 Do B. Op. i MBNP z podz. za otrzym. łaski i prośba o zdrowie i B. Błog z ok. 18 tych urodzin Alicji Walas i w int. całej rodziny
Bierawa 11.15 Za †† rodz. Irenę i Wiktora , † siostrę Marię , †† braci Wiktora i Herberta , † Helmuta , †† dziadków i †† z rodzin Kubina i Jochemczyk
Bierawa 14.30 Nieszpory niedzielne